58- روزه‌ی سیاسی

روزه‌ی سیاسی هم روزه‌های سیاسی قدیم!
طرف جوگیر شده گفته مردم تو خونه‌هاشون روزه سیاسی بگیرن! +
چرا و چطورش را هم توضیح نداده.
نزدیک ماه رمضانه؛ دعا کنید خدا شفاشون بده.

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 0 نظر / 8 بازدید