188- اپوزسیون کرخت!

ای خدای قشنگ و زیبا!
ما رو به کدامین جرم با چنین اپوزسیون کرخت و بی حال و به کم قانع شویی گرفتار کردی؟
آخه یکی نیست بگه: آی مردم عملگرای توهمی، شما چرا نمیرین این یارو رو آزاد کنن؟
بعد واقعا حکومت از تغییر عکس پروفایل و خشتک (ببخشید هشتگ) زدن می ترسه؟

خودت رو به خریت زدی یا از خر بودن همپالگی هات مطمئنی؟
یعنی اگر ملت خشتک! نمی زدن این یارو رو  درمان نمی کردن؟

ای خدای قشنگ و زیبا!
اپوزسیون زمان پدرانمون می شن منافقین که اون زمان (اون زمان ها، نه الان) جگر داشتن این هوا؛
اپوزوسیون ما میشن این اِوا خواهرا.
عدالتت رو شکر!

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

 

/ 1 نظر / 33 بازدید