45- اعتصاب غذا

اعتصاب هم اعتصاب‌های قدیمی.
طرف برای اعتراض به نظام گفته که اعتصاب غذا می‌کنم؛ البته در خانه!!! +
شما باشید چی می‌گید به این اُسکُل‌ها؟

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

جوگیرنوشت: اُسکُل فحش نیستا! جوگیر نشید. +

/ 0 نظر / 7 بازدید