166- با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟!

دانشجویان اصلاحاتی و اعتدالی و کلیدی در حال نقد سازنده در جشن هسته ای دانشگاه امیرکبیر.
نوشته در دست این جوانه: با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟!

عجب جوانه ای داره می روید! نوش جونت!!! قهقهه

آدمو سگ بگیره... جو نگیره!

/ 2 نظر / 32 بازدید